O nás

Naše súkromné zariadenie „Veselé jasličky pre malé detičky“ sa nachádza v peknom prostredí v centre mesta Martin.

Zariadenie je v prevádzke od 01.05.2012 nepretržite.

Poskytujeme:     

Mesačnú celodennú starostlivosť o  dieťaťa:     350,- eur
Mesačnú poldennú starostlivosť o dieťaťa:       240,- eur
Príležitostná starostlivosť o dieťaťa:                3,70 eur/hod

Školné zahŕňa celodennú resp. poldennú starostlivosť dieťaťa vrátane odberu stravy podľa stravovacieho a pitného režimu. Školné je plne hradené príspevkom na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. O podrobnostiach nároku na príspevok Vás na požiadanie oboznámime. V prípade neprítomnosti dieťaťa sa školné nevracia. Školné je splatné najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Ponúkame výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na tanečnú, výtvarnú a hudobnú prípravu v materinskom jazyku. Osobitnú individuálnu starostlivosť zabezpečujeme prácou detí v malých skupinkách podľa veku.

Prevádzka je otvorená v pracovných dňoch od 06.30 h do 16.00 h. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť detské jasle v zimných a letných mesiacoch najviac po dobu 2 týždňov príslušného kalendárneho polroka, kedy nebude poskytovať opateru detí.